SlovenskýMagyarEnglish

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

 15.08.2022

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:

  • osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny,
  • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.

Spôsob vyžiadania: 

  • osobne v kancelárii matričného úradu,
  • písomne.

Potrebné doklady:

  • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada.

Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín.

Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike - poplatok €.

Poplatky nájdete v časti: Cenník


    Zoznam aktualít: