SlovenskýMagyarEnglish

Školstvo

Minulosť a prítomnosť našej školy

V Okoličnej na Ostrove už od polovice 16. storočia existovala katolícka a kalvínska škola. „ O majstroch školy „ máme presné výkazy od roku 1714. Jedna časť obyvateľstva obce je katolíckeho, druhá časť je kalvínskeho náboženstva. 11-eho októbra roku 1891 vysvätili katolícku školu, ktorú obnovili a rozšírili na dve učebne. Od roku 1969 v tejto budove je materská škola s tými istými starými stenami z hliny, ale už gumenou podlahou a pristavenými sociálnymi miestnosťami. 

Kalvínska škola najprv dostala miesto v učiteľskom byte, ktorá bola vybudovaná v roku 1800. Kalvínska škola bola vybudovaná v roku 1932, ktorá fungovala do roku 1967. V jej dvoch učebniach bola neskoršie školská dielňa. V roku 1967 sa vybudovala dnešná deväťtriedna školská budova s telocvičňou, so štyrmi učiteľskými bytmi, školskou družinou a jedálňou. 

Plneorganizovaná škola bola založená v septembri 1955. Vyučovanie prebiehalo v troch budovách, kde v ôsmich učebniach sa uskutočnilo vyučovanie pre žiakov dvoch dedín, a to : Okoličná na Ostrove a Veľké Kosihy. 

Od roku 1977 funguje školská družina v škole, kde žiaci trávia svoj voľný čas v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Od roku 1999 po zavedení plynofikácie do našej obce sme prešli v ústrednom kúrení na plyn. Jednu časť starej kotolne sme prebudovali, kde sme zariadili učebnicu výpočtovej techniky. Od júla 2002 škola je ako právny subjekt a patrí do pôsobnosti obce. V decembri r. 2003 prijala naša škola meno niekdajšieho slávneho rodáka , vedca a farára Jánosa Hetényiho. 

V roku 2004 prebiehala modernizácia športového areálu pri škole, kde okrem našich žiakov môžu vo voľnom čase športovať aj obyvatelia. Z finančných prostriedkov od podnikateľov, rodičov ako aj od zriaďovateľa bola vykonaná menšia vnútorná rekonštrukcia v školskej budove. 

V školskom roku 2005-2006 sme začali 51. školský rok ako plneorganizovaná škola. Zápisy školskej kroniky svedčia o tom, že v každom školskom roku sa žiaci aktívne zapájali do všelijakých súťaží organizovaných školou, alebo do predmetových súťaží okresu alebo kraja. Od roku 1966 sa naši žiaci zúčastnili na matematických, chemických, biologických olympiádach. Viackrát sme mali úspešných riešiteľov nielen v okresných, ale aj v krajských súťažiach. Naši žiaci mali možnosť dokázať svoju šikovnosť v rozličných športových pretekoch. Vždy sme sa snažili zachovať naše tradície. Náš folklórny tanečný súbor sa môže pýšiť medzinárodnými úspechmi. Bolo tradíciou, že žiaci zabávali obyvateľov divadelnými predstaveniami. V kronike sú zápisy o tom od roku 1833. Za zánik takejto kultúrnej činnosti môžeme ďakovať objaveniu televízie v 70-ých rokoch. Radi by sme znovu pokračovali tejto činnosti, nakoľko aj János Hetényi písal také diela, ktoré by sme radi privítali v prednese našich žiakov. 

Aj v tomto školskom roku sa aktívne činia naši žiaci. Viac ako polovica sa aktívne podiela na príprave pod vedením našich pedagógov na rozličné súťaže, ako napr., matematické súťaže: Pytagoriáda, Matematická olympiáda, matematická súťaž Ilona Zrínyi pre 3. až 8. ročník, matematická svetová súťaž Klokan. Sme úspešnými riešiteľmi jednotlivých predmetových súťaží organizovaných časopisom Katedra . Zúčastňujeme sa súťaží v prednese poézie a prózy v maďarskom aj v slovenskom jazyku. Máme úspešných riešiteľov aj v cudzojazyčných súťažiach. Zapájame sa do rozličných športových súťaží, ako atletika, gymnastika, hádzaná, basketbal, futbal. 

Na súťažiach získané ceny a diplomy potvrdzujú pripravenosť našich žiakov. Traja naši žiaci už dostali cenu Nadácie Apáczaiho – maďarského vydavateľa učebníc. 

Aj János Hetényi dokázal, že k samovzdelávaniu a k vedeckej práci človek necíti potrebu každodenného ruchu veľkého mesta. V súčasnosti za pomoci elektroniky máme pred sebou celý svet . 

Chceli by sme, keby pomenovanie našej školy slúžilo vzorom pre každého. Hetényi bol činný, vytrvalý, veľmi tvorivý človek, ktorý tu v močiari bol schopný vytvoriť kontakt so svetom a vedeckým pokrokom v prvej polovici 19-eho storočia.