SlovenskýMagyarEnglish

Naša obec

Samosprávny kraj: Nitrianský
Okres: Komárno
Región: Nitriansky
Počet obyvateľov: 1534
Rozloha: 2989 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1220

Partnerské obce: PohraniceMocsaTárkán

OBEC OKOLIČNÁ NA OSTROVE ZVEREJŇUJE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE:

(§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000 Z. z.)

a) Spôsob zriadenia obce:

Obec Okoličná na Ostrove sa vytvorila (zriadila) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990

b) Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce Okoličná na Ostrove (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:

  • Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 –71)
  • zák. SNR. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
  • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky)

c) Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce Okoličná na Ostrove sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove je zastupiteľský zbor obce zložených z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Okoličná na Ostrove je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu):

  • komisia na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. čl. 7 odst. 5 písm. a)

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Okoličná na Ostrove , ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.