SlovenskýMagyarEnglish

IOMO

IOMO

IOMO – integrované obslužné miesto občana je dostupné pre občanov na Matričnom úrade v Okoličnej na Ostrove  počas úradných hodín. Integrované obslužné miesto občana /IOMO/ Vám uľahčí vybavovanie úradných záležitostí.

Ak navštívite pracovisko IOMO vybavíte:

  • Výpis z listu vlastníctva
  • Výpis z obchodného registra
  • Výpis z registra trestov

Všetky dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne úkony.

Výpis z listu vlastníctva

Na ktoromkoľvek IOMO môžete požiadať o vydanie výpisu za nehnuteľnosti, ktoré sa nachádzajú kdekoľvek na Slovensku bez regionálnej viazanosti.  Žiadateľ nemusí navštíviť IOMO v mieste svojho trvalého bydliska. Na pracoviskách IOMO môžete získať úplný Výpis z listu vlastníctva alebo čiastočný Výpis z listu vlastníctva. 
 Výpis z listu vlastníctva je verejná listina, ktorá obsahuje údaje zapísané v liste vlastníctva ku dňu vyhotovenia výpisu.
O výpis z listu vlastníctva môže požiadať ktokoľvek, aj keď nie je vlastníkom nehnuteľnosti. 
Občan sa pri vybavovaní Výpisu z lista vlastníctva preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Doba vybavenia: vydanie od podania žiadosti do 24 hodín až 48 hodín.

Obchodný register

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú údaje týkajúce sa podnikateľov. Obsahuje obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, predmet podnikania, štatutárny orgán, spôsob konania a zoznam konateľov.
Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.
Výpis z obchodného registra získate na pracoviskách IOMO, ktorý je použiteľný na právne úkony a môže oň požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Občan sa pri vybavovaní obchodného registra preukáže platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.

Doba vybavenia: okamžite na počkanie, po podaní žiadosti.

Register trestov

Register trestov je evidencia spáchaných trestných činov fyzických osôb, ktorý vedie Generálna prokuratúra SR.
Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené /vymazané/. 

Žiadateľ preukazuje svoju totožnosť týmito spôsobmi:

  • občan Slovenskej republiky  sa preukáže  platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom a originálom rodného listu,
  • cudzinec  s povoleným pobytom na území SR sa preukáže:
  • originálnym dokladom o povolení na pobyt vydaným v SR a originálnym rodným listom úradne preloženým do slovenského jazyka súdnym prekladateľom,
  • alebo iným originálnym dokladom preukazujúcim totožnosť a originálnym rodným listom úradne preloženým do jazyka slovenského súdnym prekladateľom

Doba vybavenia: približne 10 min. po odoslaní žiadosti

Cenník poplatkov

  • Sprostredkovanie Výpisu z katastra nehnuteľnosti - 7,90 eur
  • Sprostredkovanie vyhotovenia a vydania Výpisu z obchodného registra - 4,50 eur
  • Sprostredkovanie Výpisu z registra trestov - 3,90 eur

Uvedené ceny sú vrátanie zaručenej konverzie. Celková zaplatená úhrada je vrátane dane z pridanej hodnoty, ak je prevádzkovateľ jej platiteľom. K úhrade za asistovanú službu sa pripočítava upravená sadzba poplatku podľa zákona Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov alebo zákona Slovenskej národnej rady  č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov.