SlovenskýMagyarEnglish

Cintorínske poplatky

 15.08.2022

Cintorínske poplatky a ceny za využívanie Domu smútku a chladiarenského zariadenia sú stanovené za služby poskytované na území obce.

V cenníku služieb sa rozlišuje poplatník domáci a cudzí. Za domáceho sa považuje ten občan, ktorý v čase úmrtia má trvalý pobyt v obci. Za cudzieho sa považuje ten občan, ktorý v čase úmrtia nemá trvalý pobyt v obci. 

Poplatky:

P.č. poplatku Cintorínska služba Cena za službu s DPH/bez DPH
1.

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: jednohrob

 
2.

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: dvojhrob

 
3.

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: trojhrob

 
4.

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: urna

 
5.

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: detský hrob

 
6.

Nájomné za užívacie právo na 10 rokov: hrobka

 
7.

Prenájom Domu smútku: jednorazovo

 
8.

Prenájom Chladiarenský box: 24 hodín

 
9.

Poskytnutie elektrickej prípojky: 24 hodín

 
10.

Poskytnutie vodovodnej prípojky: 24 hodín

 

    Zoznam aktualít: