SlovenskýMagyarEnglish

Oznámenie OVS

 10.05.2021

Obec Okoličná na Ostrove, Hlavná č.68, 946 13

_______________________________________________________________

O Z N Á M E N I E

            Starostka obce Okoličná na Ostrove podľa ust. § 9a ods. 2 a nasl. zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Okoličná na Ostrove č.15/2021 zo dňa 7.5.2021

týmto oznamuje, že

nehnuteľnosť

nehnuteľný majetok obce Okoličná na Ostrove, vedený na LV č. 905 v k. ú. Okoličná na Ostrove ako  rodinný dom so súp.č.59 na parcele č.  121  parcela registra C  v podiele 1/1 k celku,

  • ktorá je  určená na odpredaj, sa  bude predávať formou obchodnej verejnej súťaže vyvolávacia cena je najmenej všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom č.82/2021 , znalca Ing. Alžbeta Chovanová, Hlavná 58/25, Komárno –  Ďulov Dvor, vo výške  18 000,00 €, ktorá cena je najnižším podaním,

  •             Podmienky obchodnej verejnej súťaže  sú zverejnené

                                    a./ na úradnej  tabuli obce Okoličná na Ostrove.

                                    b./ na internetovej stránke obce Okoličná na Ostrove:

                                                           www.okolicnanaostrove.sk

            Okrem toho sú podmienky obchodnej verejnej súťaže  k dispozícii na Obecnom úrade v Okoličnej na Ostrove a to počas stránkových hodín.

           

V Okoličnej na Ostrove , dňa:  11.5.2021                            

                                                                                                

                                                                                   Ing. Iveta Feketeová starostka obce

    


Zoznam aktualít: