SlovenskýMagyarEnglish

Cenník služieb: (VŠEOBECNÁ SPRÁVA, VNÚTORNÁ SPRÁVA, za PÔDOHOSPODÁRSTVO, ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA, A OBCHODNÁ ČINNOSŤ)

 15.08.2022

VŠEOBECNÁ SPRÁVA  
Poplatok za: Cena poplatku:

Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu 

2€
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou
s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí
5€
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu

slovenský jazyk 2€

cudzí jazyk 3€

1. Osvedčenie  
a) podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 2€
b) odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý odtlačok a za každý podpis 5€
c) podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) 10€
2. overenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov a v žiadosti o odpis registra trestov 2€
VNÚTORNÁ SPRÁVA Poplatok:

Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík

2€
a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky 20€
c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20€
d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70€
e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincam 35€
f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70€
g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200€
h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200€

Zmena:

a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska

3€
b) priezviska maloletých detí 33€
c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100€
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700€

b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu:

1. do 15 roku

100€

2. od 15 do 18 rokov

150€
PÔDOHOSPODÁRSTVO Poplatok:

Vydanie rybárskeho lístka
    
a) týždenný
b) mesačný
c) ročný
d) trojročný1,50€
3€
7€
17€

   
ČASŤ FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ Poplatok:
   
a) Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
b) Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka

6,5€

1,5€

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení    
1. na každú voľnú živnosť
5€
2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15€
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa 3€
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 3€

d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení

6€
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 6€
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3€
g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby pozastavenia prevádzkovania živnosti 4€
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 6€
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 6€
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe  20€
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike 100€
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3€
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán 5€
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 3€

    Zoznam aktualít: