SlovenskýMagyarEnglish

Prihlásenie na trvalý pobyt

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. O vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník, iná fyzická osoba ako rodič, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej rodinnej starostlivosti, pestún, osoba, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do pestúnskej starostlivosti alebo štatutárny orgán zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o nariadení ochrannej výchovy najskôr 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením pätnásteho roku veku občana.

Potrebujete

 • originál rodného listu (k nahliadnutiu)

Lehota na vybavenie

 • na počkanie

Poplatok

Následne po vyhotovení dokladov na Obecnom úrade, si občan požiada o prvý občiansky preukaz na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru.

  Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady. Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana zbaveného spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za občana, ktorý pre svoj zdravotný stav nie je schopný hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť ním písomne splnomocnený zástupca.

  Potrebujete

  • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z inej obce je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, právoplatný rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky),
  • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť: originál listu vlastníctva - v prípade, že sa jedná o vlastníka rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva, alebo súhlas s prihlásením občana na pobyt alebo nájomnú zmluvu na dobu neurčitú uzavretú medzi vlastníkom a nájomcom, v prípade že sa prihlasuje k trvalému pobytu iná osoba ako vlastník, pričom vlastníci predložia platné občianske preukazy (v prípade neprítomnosti vlastníkov, ich osvedčené podpisy na súhlase) a originál listu vlastníctva.

  Lehota na vybavenie

  • na počkanie

  Poplatok

  1. bez poplatku (prípadne €)
  2. po prihlásení sa k trvalému pobytu na Obecnom úrade, je občan povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na príslušnom Okresnom riaditeľstve Policajného zboru,
  3. ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, príp. i vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. a III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.,
  4. občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje, túto skutočnosť nahlási Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad.

  Prihlasovací lístok na trvalý pobyt nájdete tu: 

  Prechodný pobyt je pobyt v rámci ktorého sa občan nachádza mimo miesta trvalého pobytu (TP) a predpokladá, že sa tam bude zdržiavať viac ako 90 dní.

  Prechodný pobyt je občan povinný hlásiť na Obecnom úrade - miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu do 10 dní od ubytovania, ak potrvá dlhšie ako 90 dní. Prechodný pobyt môže občan kedykoľvek počas jeho trvania zrušiť. Ak tak neurobí, pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený.

  Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladaného času, je občan povinný hlásiť ho opäť.

  Potrebujete

  • platný občiansky preukaz (v prípade, že sa občan prihlasuje z iného mesta/obce je potrebné predložiť aj ďalšie doklady na overenie údajov, ktoré sa v občianskom preukaze nenachádzajú, t.j. rodný list, sobášny list, rodné listy detí, rozsudok o rozvode, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy, pri prihlasovaní zo zahraničia osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky).
  • doklad o oprávnení užívať byt alebo inú obytnú miestnosť: originál listu vlastníctva - v prípade, že sa jedná o vlastníka rodinného domu alebo bytu odkúpeného do osobného vlastníctva, alebo súhlas s prihlásením občana na pobyt alebo nájomná zmluva uzavretá medzi vlastníkom a nájomcom, v prípade že sa prihlasuje k prechodnému pobytu iná osoba ako vlastník, pričom vlastníci predložia platné občianske preukazy (v prípade neprítomnosti vlastníkov, ich osvedčené podpisy na súhlase) a originál listu vlastníctva.

  Lehota na vybavenie

  • na počkanie

  Poplatok

  • bez poplatku

  Prechodný pobyt je na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov

  Prihlasovací lístok na prechodný pobyt nájdete tu: 

  Potvrdenie o trvalom alebo prechodnom pobyte vystavuje Obecný úrad občanovi na žiadosť.

  Potrebujete

  • platný občiansky preukaz,
  • občan v zastúpení predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom.

  Lehota na vybavenie

  • na počkanie

  Poplatok

  •  €

   Vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo občan, ktorý je oprávnený užívať budovu na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, má právo požiadať Obecný úrad o zrušenie záznamu o trvalom pobyte občanovi, ktorý nemá k budove žiadne užívacie právo.

   Potrebujete

   • platný občiansky preukaz,
   • písomný návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov na zrušenie trvalého pobytu, ktorí sú uvedení na liste vlastníctva, podpisujú osobne na Obecnom úrade,
   • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (originál listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení prípadne zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, doklad o odstránení stavby alebo doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad).

   Lehota na vybavenie

   • na počkanie

   Poplatok

   • bez poplatku, prípadne €,
   • trvalým pobytom občana sa po zrušení stáva Obec a korešpondenčná adresa je adresa Obecného úradu,
   • následne po zrušení trvalého pobytu, je občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt, povinný vybaviť si nový občiansky preukaz na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru,
   • ďalej je občan povinný nahlásiť zmenu pobytu aj na iné úrady, prípadne i vymeniť doklady, ako zdravotná poisťovňa (kartička poistenca), zamestnávateľ, škola, dopravný inšpektorát (osvedčenie o evidencii), živnostenský úrad, prípadne obchodný register (podnikateľ), daňový úrad (podnikateľ), iné poisťovne (životné poistky, II. a III. pilier dôchodkového poistenia a iné zmluvy), vodičský preukaz (pri prisťahovaní sa z iného mesta, v prípade, že sa nejedná o nový formát vodičského preukazu a pod.), zbrojný preukaz, pošta, banka a pod.,

   Odhlasovací lístok z trvalého pobytu nájdete tu: 

   Prechodný pobyt občan hlási na Obecnom úrade na dobu určitú – minimálne 90 dní a maximálne 5 rokov, pričom zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Prechodný pobyt môže občan zrušiť aj pred uplynutím tejto doby.

   Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobíte, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy. Na odhlásenie sa z prechodného pobytu môžete využiť aj elektronickú službu. 

   Viac informácií a odkaz na elektronickú službu nájdete na: Podanie odhlásenia z prechodného pobytu

   Potrebujete

   • platný občiansky preukaz,
   • potvrdenie o prechodnom pobyte, na ktorý je občan prihlásený a ktorý chce zrušiť (vystavené mu bolo v čase prihlásenia na prechodný pobyt).

   Lehota na vybavenie

   • na počkanie

   Poplatok

   • bez poplatku, prípadne €

   Ak občan zruší prechodný pobyt skôr, ako uplynula doba, na ktorú bol ohlásený, vráti potvrdenie o hlásení pobytu Obecnému úradu.

   Legislatíva

   Zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

    Pokiaľ sa v zahraničí z nejakého dôvodu zdržiavate dlhšie, je potrebné sa informovať o povinnostiach registrácie na miestnych úradoch. Napríklad, ak je dôvodom vašej návštevy zahraničia iba dovolenka, registrácia pobytu v zahraničí nie je potrebná, iba ak vaša dovolenka trvá dlhšie ako 3 mesiace, ale v niektorých krajinách však platí zároveň aj povinnosť nahlásenia prítomnosti ihneď po príchode. Viac informácií nájdete na portáli europa.eu v sekcii „Ohlasovanie prítomnosti počas krátkodobého pobytu“ a v sekcii „Registrácia pobytu v zahraničí“. 

    Viac k tejto téme pri pobyte dlhšom ako 3 mesiace nájdete tu: Podanie odhlásenia z prechodného pobytu

     Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov § 23 ods. 3. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.