slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie o uložení zásielky
Zdeno Kocák, Karol Herdics
(331.15 kb)

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad Okoličná na Ostrove
Hlavná 68
946 13 Okoličná na Ostrove

Telefón: 035 / 779 39 31,779 38 88
E-mail: okolicna@gmail.com


Starosta: Ing. Iveta Feketeová

Zástupca: Eva Bohosová

Poslanci OZ:

Štefan Antala
Eva Bohosová
Monika Csernyánszka
Andrej Farkas
Bc. Zoltán Kucsora 
MVDr. Ferdinand Kulcsár
Anita Nagyová
Vidor Olláry
Mgr. Tivadar Török


Kontrolór: Judr.Ing. Iveta Némethová

Spôsob zriadenia obce

OBEC OKOLIČNÁ NA OSTROVE ZVEREJŇUJE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE:

(§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. č. 211/2000 Z. z.)

a) Spôsob zriadenia obce:

Obec Okoličná na Ostrove sa vytvorila (zriadila) zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t.j. dňom 23. – 24. 11. 1990

b) Právomoci a kompetencie obce

Kompetencie obce Okoličná na Ostrove (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú dané:
- Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 –71)
- zák. SNR. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
- platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky)

c) Organizačná štruktúra obce:


Orgánmi obce Okoličná na Ostrove sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo obce Okoličná na Ostrove je zastupiteľský zbor obce zložených z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Okoličná na Ostrove je predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva z osobitného predpisu):

- komisia pôdohospodárstva a životného prostredia
- komisia obchodu, cestovného ruchu a rozvoja partnerských vzťahov
- komisia školstva, kultúry a mládeže
- komisia ekonomická, finančná, výstavby a územného plánovania obce
- komisia sociálna a verejnoprospešných služieb
- komisia športu
- redakčná rada
- komisia na ochranu verejného záujmu podľa zákona č. 357/2004 Z.z. čl. 7 odst. 5 písm. a)


Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Okoličná na Ostrove , ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce.

VZN

VZN 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, v ŠK a v ZŠS
(663.05 kb)
Uznášanie sa na VZN č. 1/2019
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou Jánosa Hetényiho s VJM, v ŠK a v ZŠS
(360.59 kb)
Všeobecne záväzné nariadenia
pdf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na Ostrove na rok 2014 a ďalšie roky
xls Návrh na programový rozpočet na roky 2014-2016
pdf Všeobecne záväzné nariadenie obce Okoličná na Ostrove č. 2/2013 o organizácii miestneho referenda
doc VZN č. 8/2012 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a školskom klube detí v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Okoličná na Ostrove
doc VZN č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za sociálne služby (opatrovateľská služba)
doc VZN č. 6/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na Ostrove
doc VZN č. 5/2012 o dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na rok 2013 a ďalšie roky
doc VZN č. 4/2012 o miestnej dani za psa na rok 2013 a ďalšie roky
doc VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2013 a ďalšie roky
doc VZN č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2013 a ďalšie roky
pdf Programový rozpočet na roky 2013-2015 komplet podľa programov
pdf Programový rozpočet na roky 2013-2015
pdf Všeobecne záväzné nariadenie Obce Okoličná na Ostrove č. 2/2011
pdf Územný plán obce - záväzná časť riešenia
pdf Územný plán obce - výkres 04
pdf VZN č. 1/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Okoličná na Ostrove
xls Programový rozpočet 2012-2014 konečná
pdf Programový rozpočet 2012-2014
doc Štatút obce Okoličná na Ostrove 2010
doc Rokovací poriadok obce Okoličná na Ostrove 2010
doc Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce
doc Prevádzkový poriadok Športového areálu
doc Štatút obecnej knižnice
doc VZN o poskytovaní finančných dotácií a finančných darov
doc VZN o prenájme obecných bytov
doc VZN o vylepovaní plagátov
doc VZN o zneškodňovaní žúmp
doc Zásady hospodárenia s majetkom obce
doc Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Zasadnutia OZ

Zasadnutia OZ archív
Zápisnice a uznesenia
pdf Závery z rokovania zo zasadnutia OZ zo dňa 27.10.2014
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 27.10.2014
pdf Závery z rokovania zo zasadnutia OZ zo dňa 30.9.2014
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 30.9.2014
pdf Závery z rokovania zo zasadnutia OZ zo dňa 31.7.2014
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 31.7.2014
pdf Závery z rokovania zo zasadnutia OZ zo dňa 5.6.2014
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 5.6.2014
pdf Záverečný účet 2013 - Okoličná na Ostrove 24.4.2013
pdf Príloha - plnenie programového rozpočtu 24.4.2013
pdf VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 24.4.2013
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 10.4.2014
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 10.4.2014
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 27.2.2014
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 27.2.2014
pdf Verejné zhromaždenie občanov dňa 10.2.2014 - Falugyülés 2014.február 10-én
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 22.1.2014
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 22.1.2014
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 5.12.2013
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 5.12.2013
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 14.10.2013
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 14.10.2013
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 23.9.2013
docx Pozvánka na zasadnutie OZ 23.9.2013
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 24.6.2013
doc Pozvánka na zasadnutie OZ 24.6.2013
pdf Závery z rokovania OZ zo dňa 10.6.2013
doc Pozvánka na zasadnutie OZ 10.6.2013
pdf Závery z rokovania zo dňa 4.6.2013
doc Pozvánka na zasadnutie OZ 4.6.2013
pdf Závery z rokovania zo dňa 10.5.2013
doc Pozvánka na zasadnutie OZ 10.5.2013
pdf Závery z rokovania 25.4.2013
doc Pozvánka na zasadnutie OZ 25.4.2013
pdf Závery z rokovania 5.4.2013
pdf Závery z rokovania 25.3.2013
doc Pozvánka na zasadnutie 5.4.2013
doc Pozvánka na zasadnutie 25.3.2013
doc Záverečný účet 2012
pdf Závery z rokovania 13.2.2013
doc Pozvánka na zasadnutie 13.2.2013
pdf Závery z rokovania 23.1.2013
doc Pozvánka na zasadnutie 23.1.2013
doc Závery z rokovania 3.12.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 3.12.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 10.11.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 25.10.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 26.09.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 12.09.2012
doc Zápisnica OZ zo dńa 12.9.2012
doc Uznesenia zo dňa 25.06.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 25.06.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 18.04.2012
doc Uznesenia zo dňa 24.01.2012
doc Pozvánka na zasadnutie 07.09.2011
doc Pozvánka na zasadnutie 7.6.2011
doc Uznesenia zo dňa 20.04.2011
doc Pozvánka na zasadnutie 20.04.2011
doc Uznesenia zo dňa 04.02.2011

Uznesenia OZ

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: